NT artikel 7 augusti

Text: Louise Åsenheim

Bild: Söderköpings Kommun

Ett nytt reningsverk måste byggas i Sankt Anna, och ska egentligen stå klart i januari 2020. Detaljplanen för området antogs i fullmäktige i juni, men beslutet har överklagats.

Kommunens avloppsreningsverk på Norra Finnö är idag i dåligt skick och är överbelastade. Det är anledningen till att politikerna beslutat att stänga Tyrislöts och Sandens avloppsreningsverk och bygga ett nytt som kopplar samman områdena Gäddvik, Sanden och Tyrislöt. Till finansieringen har kommunen blivit beviljade LOVA-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) från länsstyrelsen på 6,85 miljoner kronor. Men bidraget är förenat med ett villkor, och det är att hela anläggningen står klar i januari 2020.

Flera sakägare är starkt emot placeringen av reningsverket, som kommer att ligga utmed vägen strax innan Tyrislöt. En anser att detaljplanen strider mot Vision Tyrislöt, får en negativ effekt på landskapsbilden och innebär olägenheter för närliggande fastigheter och boende. En annan anser att kommunen inte tar hänsyn till rekommendationer från Boverket och Naturvårdsverket och ser risker för buller, lukt och utsläpp. Fem av sakägarna har överklagat kommunens beslut om detaljplan.

Hur bemöter ni kritiken mot att landskapsbilden förstörs?

– Det är en av de frågor som mark- och miljödomstolen nu ska pröva nu. Vi har gjort en del anpassningar när det gäller byggnadens utformning, det är så vi har försökt anpassa planen till miljön, säger Veronica Nuija, fysisk planerare på kommunen.

Anpassningen handlar till exempel om att fasaden ska vara i trä och faluröd, i stället för i plåt som annars är vanligast, och ha ett sadeltak i stället för ett pulpettak. Tanken är att bygget ska påminna om en ladugård. – Bruksbyggnader är ju något som redan finns ute i skärgården, säger Nuija.

Hur ser ni på risken för lukt och buller?

– Vår bedömning är att det inte ska bli några problem av det eftersom det är en sluten, modern anläggning. Men det är också sånt som ska prövas av domstolen.

Hon förklarar att platsen valdes, efter att kommunen tittat på flera alternativ, bland annat utifrån geotekniska förutsättningar, ledningsdragning och bra möjligheter för tunga transporter.

Stefan Eidborn, projektledare, säger att det efter överklagandet inte finns en chans att hinna bygga innan januari nästa år. Hur det påverkar bidraget från länsstyrelsen vet han inte än, men han hoppas att kommunen ska kunna få förlängd tid på sig.

– Vi har gjort allt vi kan för att få klart det här i tid, och överklaganden är sånt som vi inte kan styra över. Det är en möjlighet man har som sakägare, säger Veronica Nuija.