NT artikel den 14 oktober
Text: Louise Åsenheim
Bild: Söderköpings Kommun

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut om detaljplan gällande ett nytt reningsverk i Sankt Anna. ”Vi får ta tillbaka och göra om”, säger Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef.

Kommunens avloppsreningsverk på Norra Finnö är i dåligt skick och överbelastade. Det är anledningen till att politikerna beslutat att stänga Tyrislöts och Sandens avloppsreningsverk och bygga ett nytt som kopplar samman områdena Gäddvik, Sanden och Tyrislöt.Men de som bor intill det tänkta avloppsreningsverket är starkt kritiska till planerna och fem av sakägarna har överklagat kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Argumenten är flera: bygget anses inte förenligt med översiktplanen, de ser risk för dålig lukt och bakteriespridning och trafiksituationen kommer att bli ohållbar, bland annat.Länsstyrelsen har tidigare bedömt planen som godtagbar men mark- och miljödomstolen gör alltså en annan bedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen har sådana brister att den inte borde ha legat till grund för beslutet att anta detaljplanen, anser de. Det framgår exempelvis inte vilken ökning av buller eller vibrationer som förväntas.

Inte heller framgår hur ofta luktstörningar kan uppstå. Risken för luftspridning av bakterier behandlas inte alls, bara spridning i vatten. Rätten anser också att den utredningen som gjorts kring andra alternativ för placering är så bristfällig de inte kan möjliggöra en relevant jämförelse med huvudalternativet.

– Vi får ju ta till oss det de påtalat, bland annat när det gäller lokaliseringprövningen och varför man har valt den platsen man har valt. Även kring buller och störningar och lukter. Vi får ta tillbaka och göra om och åtgärda de brister de har påtalat, säger Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef.

Varför andra lokaliseringar inte utretts bättre kan hon inte svara på, men det ska de börja med att titta på igen.

– Vi får titta på var det är bäst lämpat, och väga miljönyttan mot kostnader. Vi får titta på buller och störningar och se till att det inte är någon som påverkas negativt i omgivningen.

Vad betyder det för tidsplanen?

– Jag kan inte svara på det. Vi har precis börjat titta på domen.

Beskedet om att detaljplanen upphävs är ett bakslag för kommunen, då de fått ett bidrag från länsstyrelsen på nästan sju miljoner för bygget. Pengarna är ett så kallat LOVA-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) vilket ges till projekt som bidrar till att minska övergödningen i Östersjön. Bidraget var dock villkorat till att reningsverket skulle stå klart före sista januari 2020.

Theres Stark, VA- och renhållningschef, kan inte säkert säga vad som kommer hända med bidraget.

– De har inte dragit in det än. Men nu måste vi prata med länsstyrelsen igen om att det tyvärr blir ännu mer försenat. Vi vill ju fortfarande bygga.

Hur akut är det?

– Jag tycker ju att det är ett stort behov. Vi behöver ha ett reningsverk som bättre klarar säsongsvariationerna som är på Norra Finnö. På sommaren ökar befolkningen mycket och de reningsverk vi har idag är inte anpassade för det. Det byggs också allt mer där ute och många efterfrågar att koppla på sig på avloppsnätet, men i dagsläget har vi inte kapacitet till det. Det är synd, vi vill ju kunna växa som kommun.

Jag antar att det finns en miljöaspekt också? 

– Ja precis. Vi vill koppla på de hus som har enskilda avloppslösningar och att vi ska kunna rena på ett bättre sätt än vad de kan. Många har inte godkända avlopp idag, så vi kan göra stor skillnad genom att koppla på dem på ett kommunalt reningsverk.

VA på Norra Finnö

Idag finns ett reningsverk i Sanden och ett i Tyrislöt. Dessa klarar inte av den stora ökningen av boende på sommaren. Kommunen vill därför bygga ett nytt som kopplar samman områdena Gäddvik, Sanden och Tyrislöt.

Hela projektet kostar totalt 58 miljoner kronor. Av dessa finns redan 38 miljoner avsatta i tidigare investeringsbudget.

Anslutningsavgifter kommer att ge kommunen cirka tio miljoner kronor. Mark och exploatering ger fyra miljoner kronor. Länsstyrelsen bidrar med 6,58 miljoner kronor.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail