Naturvård

I Sankt Anna möter vi ett kulturlandskap, brukat sedan årtusenden. Från innerskärgårdens lövängar ut till ytterskären syns spår av människors verksamhet. Allt som kunnat brukas , har varit brukat.
Strandängar och lövängar har betats och slagits för djurfoder. Det har främjat en rik örtflora. Kor och får är utmärkta naturvårdare som håller markerna öppna De tuktar buskar och sly mycket effektivt. Tyvärr har det öppna landskapet på många håll fått växa igen. Småbruken är nedlagda och de få gårdar som finns kvar har inte betesdjur till mer än en del av marken.

Modern skogspolitik har inte nått skärgården

I skärgården har decennier av skogspolitik med kalhyggen och annan miljöförstöring inte satt stora spår. I motsats till godsen har de mindre skogsägarna värnat om sin skog och skött den efter gamla riktlinjer med varsam avverkning, sk. plockhuggning. Inslaget av ädellövskog är det näst största i Östergötland. De restaurerade ekbestånden kring Torönsborg, Herrborum och Engelholm och Djursö har fina strövmarker. Titta nära på de gamla ihåliga ekarna som är värdträd för samhällen med upptill 1500 djur- och insektsarter.
PÅ Lagnö, Espholm och andra platser växer vackra bestånd av lind och lönn. Här har det gamla skicket att hamla lindar, dvs. beskära skotten som blev vinterföda för kreaturen, åter kommit i bruk. Ett typiskt inslag på öarna är hällmarksskogen. Långsamväxande tallar klamrar sig fast i skrevorna och på flata berget och motstår sommartorkan. I dalskjusorna trivs hassel, oxel, rönn och björk. I kuperad skärgårdsterräng är alkärren en värdefull biotop. Här finns död ved f som härbärgerar en mångfald insekter Grodor och salamandrar trivs här. Doften av skvattram och pors kan varma dagar vara bedövande. De här biotoperna klassificeras som mycketskyddsvärda.

Kulturminnesvård

På flera öar och fastlandet finns bronsåldersgravar. Utefter gamla farleden har lämningar sedan medeltiden dokumenterats. Vid fornborgen på Torön, vid viken syd Yttergårda, är det tyvärr så igen vuxet att borgresterna är svåra att hitta.
Vänsö by är tillsammans med Torönsborgs slott klassade som kulturobjekt av riksintresse. En guidad vandring på Vänsö, som kan bokas, ger en god bild av gammal skärgårdsbo och dess odlingslandskap. Den som strövar i våra marker slås av de många stenmurar som bevarats. Tillsammans med de lika vanliga odlingsrösena invid åkrar och i beteshagar vittnar de om flit och odlingsmöda. Efter laga skiftet vid 1800-talets mitt följde en stark nyodlingsperiod. De utflyttade gårdarna utökade sitt knappa jordinnehav med nyodlingar. Åtskilliga av dessa tegar är nedlagda och har återgått till att bli skogs – och ängsmark.