NT artikel den 19 feb bild: Lars Gezelius och text: Louise Åsenheim

Under 2018 fick Söderköpings kommun två nya naturreservat. Det ena ligger på Södra Finnö och det andra i Sankt Anna skärgård.
Naturreservatet på Södra Finnö är helt nytt område medan Sankt Anna naturreservat är ett gammalt som fått ny utbredning.

– Det har blivit mycket större, det är en rejäl utvidgning, säger Lars Gezelius, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Det är nu drygt 7 360 ha till ytan, 6 200 hektar större än tidigare, och utgörs av en karaktäristisk arkipelag i ytterskärgården. Områdets öar utgör drygt en procent av området. Här finns allt från skyddade laguner till den yttersta kustens rev med blåmusslor och rödalger. Hur ska man vårda det här området? – Nummer ett är att man försöker hålla ett minimum av exploatering, alltså fysisk påverkan av olika slag, och ett varsamt friluftsliv. Vi har inte gjort någon inskränkning i fisket, men vi ska se över trålningsfisket längre ut i området, i fall vi kan flytta det längre ut.

– En del av öarna ska också betas, det är viktigt att kulturlandskapet hålls öppet, säger Lars Gezelius.De flesta och största öarna går att besöka men några är fågel- och sälskyddsområde. I fågelskyddsområdet får man inte vistas mellan 1 april och 31 juli och i sälskyddsområdet är det tillträdesförbud 1 februari till 15 augusti. Naturreservatet Södra Finnöskogen består av en representativ skärgårdsskog med gammal hällmarkstallskog och sumpskog med blandade trädslag. För att vårda det ska området i huvudsak lämnas orört, men med mindre åtgärder för att gynna gamla träd. Informationsskyltar ska sätts upp på lämpliga platser och på sikt kan det bli aktuellt att markera en vandringsled genom området.