SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Här bor cirka 14.000 personer som omfattar Söderköpings stad, 1,5 mil söder om Norrköping, med omgivande landsbygd och Sankt Anna vackra skärgård. Det finns åtta kyrkor, varav fem är medeltida.  Det är ett rikt gudtjänstliv, ett omfattande diakonalt arbete samt ett stort barn- och ungdomsarbete. Vi har ett aktivt musikliv med fem körer samt många frivilliga inom diakon, i internationellt arbete och i ungdomsgrupper. Söderköping S:t Anna församling vill vara en lärande kyrka, som lever i gemenskap med Gud och bejakar egna och andras erfarenheter av Gud och Guds handlande, som är beredd att förändra sin verksamhet, sin organisation och sina arbetsmetoder för att möta den verklighet församlingen lever och verkar i.

Vi är en demokratisk organisation, som styrs av de förtroendevalda och leds av kyrkoherden. Basen i arbetet är fullmäktige, som väljer ledamöter till styrelsen och tar beslut om budget och övergripande frågor. Fullmäktigesammanträden är offentliga.

Kyrkans alla församlingar bedriver omfattande verksamhet. En av huvuduppgifterna är söndaglig gudstjänst, dop, vigslar, konfirmationer och begravningar. Vidare finns körer, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, möjlighet till personliga samtal, bibelstudiegrupper, föreläsningar, äldreverksamhet m.m.

För att stödja församlingar som inte har så stort medlemsunderlag finns ett utjämningssystem mellan Svenska kyrkans 2 225 församlingar. Med din medlemsavgift till Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna, bidrar du till att din kyrka vid sommarstället kan hållas öppen och att du kan fira gudstjänst, dop och vigslar. Utjämningssystemet bidrar också till att finansiera stiftets verksamhet och  insatser på nationell nivå.

Post- och besöksadress: Prästgatan 9 A, 614 30 Söderköping
Telefon: 0121-358 00. Fax: 0121-358 19

Klicka på länken för mer information och kontakt: https://www.svenskakyrkan.se/soderkoping