Uppdatering: Den överenskomna formen av nedanstående utvecklingsarbete avbröts tyvärr redan under hösten 2015 av den styrande majoriteten (S, M och MP). För status och frågor kring respektive förslag, kontakta Söderköpings kommun på 0121-181 00 för hänvisning vidare till berörd förvaltning.

Utveckla S:t Anna 2015-2020

I april 2014 bjöd Söderköpings kommun in till en medborgardialog i S:t Anna skola, med anledningen av att skolan till hösten hade ett minskat antal elever. Det kom fram en stor mängd kreativa idéer under dialogen, inte bara kring att utveckla skolan utan hela S:t Anna som bygd. Uppdraget under perioden 2 september-12 december har varit att arbeta i mindre grupper, att ta ovanstående förslag och eventuella tillkommande idéer och forma dem till konkreta planer.

Vad är S:t Anna?
Det finns många olika definitioner på vad som egentligen är eller tillhör S:t Anna. Eftersom förslagen i vårt arbete kretsar kring skola och antal elever har vi inkluderat det område som är ett naturligt upptagningsområde för S:t Anna skärgårdsskola. I vissa frågor kan förslag som berör andra platser alltså också vara aktuella, om de direkt eller indirekt kan bidra till fler elever i S:t Anna.

Varför gör vi detta?
Vi vill få fler elever på orten men också fler elever från annan ort att välja S:t Anna skärgårdsskola. Vi vill få fler barnfamiljer att flytta till S:t Anna. För att lyckas med allt detta måste vi arbete med mycket annat än själva skolan. Vi vet redan att S:t Anna skärgårdsskola håller en mycket hög kvalitet, men vi har uppenbart inte marknadsfört kvaliteterna på rätt sätt och målgrupperna har i många fall inte upptäckt vår skola. Det finns många små åtgärder som kan ge oss fler elever på relativt kort tid. Med ett mer övergripande perspektiv därtill, ser vi att vi kan få ett större antal elever och även kontinuitet under en längre period, exempelvis genom att möjliggöra ”bostadskarriär” i området och underlätta för näringsliv och arbetspendling.

Förhoppningen är att de förslag som ingår i detta arbete kommer att genomföras, nu eller på sikt. Diskussionerna kring utvecklingsmöjligheter ska förhoppningsvis fortsätta, både i lokala befintliga och nya forum men det är också viktigt att de fortsätter i samarbete mellan bygd och kommun. Så snart ett utvecklingsarbete avstannar så stannar även utvecklingen, och på många sätt kan stora projekt bli oöverstigliga och därför heller inte verklighet. Många små och ständiga förbättringar kan vara den enkla vägen till att göra de stora skillnaderna.

Så har vi arbetat
Styrgrupp, som representant för respektive område:
Förskola: Nina Karlsson, ordförande i Sankt Anna skolas Föräldraförening
Skola: Annika Hassel, lärare på S:t Anna skärgårdsskola
Marknadsföring: Pia Liedholm, Föreningen Sankt Annabygden samt på deltid projektanställd av Söderköpings kommun under detta uppdrag
Boende: Jenny Falkemar, medlem i Sankt Anna skolas Föräldraförening
Näringsliv: Föreningen Navet i Havet

Styrgrupp, från Söderköpings kommun:
Barbro Mellqvist, näringslivssamordnare
Christina Nilsson, informations- och kulturchef
Per-Arne Sterner, förvaltningschef på Barn- och utbildningskontoret
Susanne Sandlund, kommunchef

Arbetsgrupperna har bestått av ca 3-5 personer vardera, med anknytning till S:t Anna och respektive område. Uppdraget inom arbetsgrupperna har varit att ta fram konkreta fakta, mål, tidsplaner och kostnadsunderlag för att öka förutsättningarna för att kommunförvaltningen kan besluta om att genomföra förslagen. Målet i alla frågor är att utveckla S:t Anna som bygd och för att nu eller på sikt ge fler i elever i S:t Anna skärgårdsskola.

De problem som uppstått under arbetet har i huvudsak varit att tillfrågade nekat att delta pga tidsbrist (kommunanställda) eller inte kunnat prioritera arbetet som önskat pga ordinarie arbete (ideella). Det saknas också tidrapporter för enskilda deltagare (kommunanställda) eftersom de inte lämnats in innan sista materialdag. I övrigt finns eventuella svårigheter beskrivna i samband med respektive förslag.

Arbete har utförs med stöd av Kustlandets sk microprojekt och Söderköpings kommun.

Redovisning som presenteras i pdf-form nedan innehåller ett grundläggande förslag för hela utvecklingsarbetet samt arbetsgruppernas förslag kring hur respektive fråga ska behandlas alternativt genomföras.

Framsida
Inledning
Innehallsforteckning
Grundforslag
Ideer som inte bearbetats

1_1 Fritidsaktiviteter
1_2 Sommarforskola
1_3 Uppsamlande forskola
1_4 Utveckla befintlig forskola
1_5 Utoka lokaler

2_1 Busskort for fritidsaktiviteter
2_1 Bilaga A
2_1 Bilaga B
2_2 Forbattra rutt skolskjuts
2_2 Bilaga A
2_2 Bilaga B
2_3 Skolskjuts fran staden
2_4 Batskjuts Gropviken
2_5 Skolskjuts forskola fritidshem
2_6 Lagerverksamhet
2_7 Skolskjuts over kommungrans

3_1 Profil skola och forskola
3_2 Kanaler for marknadsforing
3_3 Information till maklare
3_3 bilaga A
3_4 Lista hyresledigt
3_5 Dedikerad person
3_5 bilaga A
3_6 Anslagstavla skola
3_7 Flytta hit kampanj
3_7 bilaga A

4_1 Bygglovsprocess
4_2 Flyktingbostader
4_3 Fortur barnfamilj
4_4 Forfragan markagare
4_5 Revidera oversiktsplan
4_6 St Anna Kyrkby
4_7 Aldreboende och hemtjanst

5_1 Vision Tyrislot
5_2 skyltning
5_2 Bilaga A
5_2 Bilaga B
5_2 Bilaga C
5_2 Bilaga D
5_2 Bilaga E
5_2 Bilaga F
5_2 Bilaga G
5_3 Samordnare
5_3 Bilaga A
5_4 Cykelvag
5_4 Bilaga A
5_4 Bilaga B
5_4 Bilaga C
5_5 Kommunalt vatten och avlopp
5_5 Bilaga A

Nedanstående bilder får gärna användas i sammanhang där ovanstående arbetsgrupper eller deras resultat presenteras.

Förskolan Sjöbusarna i S:t Anna:

DSC_0097

S:t Anna Skärgårdsskola:

DSC_0035

DSC_0020

Skolskjuts vid S:t Anna Skärgårdsskola:

DSC_0023

Utsikt över strandängarna på Norra Finnö:

20140722_152356